Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: Voorgaande Bepalingen

Artikel 1. Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, Opdrachten en overeenkomsten met onderhandelingen met SamenZijn Zorgbemiddeling.<br
1.2 Een Opdrachtgever, die eenmaal een opdracht heeft gegeven aan of een overeenkomst is aangegaan met SamenZijn Zorgbemiddeling, waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven Opdrachten en aangegane overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door SamenZijn Zorgbemiddeling van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

1.4 Voor zover de Opdracht of de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Opdracht of overeenkomst.

1.5 Indien SamenZijn Zorgbemiddeling op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

1.6 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door SamenZijn Zorgbemiddeling en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.7 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden, de Opdracht of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Opdracht of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.

1.8 SamenZijn Zorgbemiddeling heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 14 (zegge: veertien) dagen na kennisgeving van de wijzigingen door SamenZijn Zorgbemiddeling geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: De voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

Bemiddeling:

De Overeenkomst waarbij SamenZijn Zorgbemiddeling een Zzp’er, in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.

Dienstverlening:

De diensten aangeboden door SamenZijn Zorgbemiddeling aan derden.

Kandidaat:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij SamenZijn Zorgbemiddeling. (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van SamenZijn Zorgbemiddeling en haar dienstverlening.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Opdracht heeft gegeven aan SamenZijn Zorgbemiddeling, althans hiertoe voornemens is, of die een Overeenkomst met SamenZijn Zorgbemiddeling is aangegaan.

Overeenkomst:

De (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en SamenZijn Zorgbemiddeling waarin, al dan niet na een geslaagde Opdracht door SamenZijn Zorgbemiddeling, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, een Kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever.

De Opdracht:

De (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en SamenZijn Zorgbemiddeling tot het zoeken van Kandidaten in het kader van de Dienstverlening van SamenZijn Zorgbemiddeling. Het doel van de Opdracht is de totstandkoming van een Overeenkomst.

Zzp’er:

De Kandidaat die door tussenkomst van SamenZijn Zorgbemiddeling, op basis van een Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers), als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

 

HOOFDSTUK 2: De Opdracht

Artikel 3. Het verlenen van een Opdracht

3.1 De Opdracht tussen SamenZijn Zorgbemiddeling en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Opdracht door SamenZijn Zorgbemiddeling aan Opdrachtgever. De bevestiging van SamenZijn Zorgbemiddeling wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever SamenZijn Zorgbemiddeling binnen 4 (vier) dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.

3.2 De Opdracht komt eveneens tot stand indien SamenZijn Zorgbemiddeling de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten Dienstverlening. SamenZijn Zorgbemiddeling neemt onder andere de uitvoering van de Opdracht ter hand zodra zij Kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen. 3.3 Voor ieder beroep van Opdrachtgever op de Dienstverlening van SamenZijn Zorgbemiddeling zal een aparte Opdracht tot stand komen. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de Dienstverlening van SamenZijn Zorgbemiddeling zal zijn.

3.4 Alle aanbiedingen/offertes van SamenZijn Zorgbemiddeling zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.

3.5 Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van SamenZijn Zorgbemiddeling binden haar niet, tenzij deze door (leidinggevend personeel van) SamenZijn Zorgbemiddeling schriftelijk zijn bevestigd.

3.6. Het is SamenZijn Zorgbemiddeling te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een Opdracht derden in te schakelen.

3.7 De genoemde prijzen in alle aanbiedingen/offertes en opdrachten van SamenZijn Zorgbemiddeling zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4. Inhoud van de Opdracht

4.1 De Opdracht strekt tot het zoeken van een Kandidaat/Zzp’er door SamenZijn Zorgbemiddeling, in het kader van de dienstverlening van SamenZijn Zorgbemiddeling en met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen SamenZijn Zorgbemiddeling en Opdrachtgever.

4.2 SamenZijn Zorgbemiddeling verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de Kandidaat.

4.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van Kandidaat.

 

HOOFDSTUK 3: Bemiddeling Zzp’ers

Artikel 5. Totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers)

5.1 De Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) tussen SamenZijn Zorgbemiddeling en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) door SamenZijn Zorgbemiddeling aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

5.2 De Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) geacht, in het geval Opdrachtgever de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Zzp’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers).

 

Artikel 6. Inhoud van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers)

6.1 De Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de Zzp’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van SamenZijn Zorgbemiddeling.

6.2 De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers).

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 SamenZijn Zorgbemiddeling sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de Zzp’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever is gehouden SamenZijn Zorgbemiddeling nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, Zzp’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals eigen personeel, nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Opdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt SamenZijn Zorgbemiddeling alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

7.3 Door een Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) aan te gaan, geven SamenZijn Zorgbemiddeling, de Zzp’er en Opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW (uitzendovereenkomst) te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat SamenZijn Zorgbemiddeling noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loonbelasting en/of inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de ruimste zin des woords.

7.4 Indien SamenZijn Zorgbemiddeling , als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de Zzp’er feitelijk uitvoering geven aan de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) , geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder – niet limitatief – begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever SamenZijn Zorgbemiddeling daarvoor. Opdrachtgever vergoedt SamenZijn Zorgbemiddeling alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

7.5 Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de Zzp’er feitelijk uitvoering geven aan de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers), is Opdrachtgever verplicht dit binnen 4 (vier) dagen na de wijziging bij SamenZijn Zorgbemiddeling te melden.

7.6 Het aansprakelijkheid op Bemiddeling van Zzp’ers toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in artikel 13. Aansprakelijkheid’ van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8. Beëindiging van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers)

– In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) heeft te gelden:

– dat Opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers);

– de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers)van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen SamenZijn Zorgbemiddeling eindigt, ongeacht de reden daarvan. SamenZijn Zorgbemiddeling is niet schadeplichtig.

– SamenZijn Zorgbemiddeling zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen; indien de duur van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, SamenZijn Zorgbemiddeling hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 4 (vier) werkdagen schriftelijk te informeren.

 

Artikel 9. Verbod indienstneming of overname Zzp’er

Zie artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

HOOFDSTUK 4: Algemene Bepalingen m.b.t de Dienstverlening

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Opdrachtgever is gehouden om elke door SamenZijn Zorgbemiddeling ingediende factuur voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

10.2 Uitsluitend dienen betalingen aan SamenZijn Zorgbemiddeling, op het door SamenZijn Zorgbemiddeling aangegeven bankrekeningnummer overgemaakt te worden.

10.3 Indien een factuur van SamenZijn Zorgbemiddeling. niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en dient er direct contact opgenomen te worden met SamenZijn Zorgbemiddeling. Er zal géén boete of een vorm van rente opgelegd worden.

10.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.

10.5 De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door SamenZijn Zorgbemiddeling aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door SamenZijn Zorgbemiddeling is ontvangen.

10.6 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk bij SamenZijn Zorgbemiddeling zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door SamenZijn Zorgbemiddeling rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.

10.7 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% (zegge: vijftien procent) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

 

Artikel 11. Opschorting, opzegging en ontbinding

11.1 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan SamenZijn Zorgbemiddeling. zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

a) Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;

b) Beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 (zegge: veertien) dagen na beslaglegging is opgeheven;

c) Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst;

d) Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van SamenZijn Zorgbemiddeling binnen de overeengekomen termijn;

e) Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;

f) Een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

11.2 In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft SamenZijn Zorgbemiddeling het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

– De nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens SamenZijn Zorgbemiddeling is nagekomen;

– De Opdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

– Volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan SamenZijn Zorgbemiddeling verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;

– Alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Opdracht of Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.

11.3 Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om SamenZijn Zorgbemiddeling in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst uit te oefenen.

11.4 Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Opdracht of Overeenkomst door SamenZijn Zorgbemiddeling mag worden ontbonden, eindigt een Opdracht of Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. SamenZijn Zorgbemiddeling en Opdrachtgever kunnen een Opdracht of Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Opdracht of de Overeenkomst.

11.5 Een ontbinding of opzegging van de Opdracht of Overeenkomst op grond van dit artikel door SamenZijn Zorgbemiddeling laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. SamenZijn Zorgbemiddeling zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Opdracht of Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

 

Artikel 12. Informatie, geheimhouding en Wet bescherming persoonsgegevens

12.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door SamenZijn Zorgbemiddeling aan Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Opdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.

12.2 Monden de onderhandelingen niet uit in een Opdracht of Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door SamenZijn Zorgbemiddeling aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan SamenZijn Zorgbemiddeling te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.

12.3 Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door SamenZijn Zorgbemiddeling, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.

12.4 Blijft Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, een niet voor matiging vatbare boete aan SamenZijn Zorgbemiddeling verschuldigd zijn van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere door SamenZijn Zorgbemiddeling geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van SamenZijn Zorgbemiddeling om schadevergoeding te vorderen.

12.5 Het staat Opdrachtgever vrij met Kandidaat, Gedetacheerde en/of Zzp’er geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.

12.6 Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Kandidaat, Gedetacheerde en/of Zzp’er aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Kandidaat, Gedetacheerde en/of Zzp’er in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er, ongeacht het soort Dienstverlening. SamenZijn Zorgbemiddeling accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.

13.2 SamenZijn Zorgbemiddeling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever.

13.3 Indien SamenZijn Zorgbemiddeling op grond van de Algemene Voorwaarden, de Opdracht, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van SamenZijn Zorgbemiddeling wordt uitgekeerd.

13.4 Indien de verzekeraar van SamenZijn Zorgbemiddeling, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van SamenZijn Zorgbemiddeling in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Opdracht of Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 2.000 (twééduizend euro) per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

13.5 SamenZijn Zorgbemiddeling is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens SamenZijn Zorgbemiddeling, behoudens opzet of grove schuld van SamenZijn Zorgbemiddeling bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst.

13.6 Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van SamenZijn Zorgbemiddeling en derden (zoals Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er) als door SamenZijn Zorgbemiddeling ingeschakeld bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst, is volledig uitgesloten.

13.7 Opdrachtgever is gehouden SamenZijn Zorgbemiddeling nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde en Zzp’er, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Opdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt SamenZijn Zorgbemiddeling alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

13.8 Het is SamenZijn Zorgbemiddeling te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.

13.9 Inlichtingen die door Opdrachtgever aan SamenZijn Zorgbemiddeling zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door SamenZijn Zorgbemiddeling als juist mogen worden aangemerkt. SamenZijn Zorgbemiddeling is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart SamenZijn Zorgbemiddeling nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat SamenZijn Zorgbemiddeling vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SamenZijn Zorgbemiddeling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SamenZijn Zorgbemiddeling niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Ziekte van de Gedetacheerde en/of Zzp’er, wordt mede daaronder begrepen. Onverminderd het vorenstaande staat het SamenZijn Zorgbemiddeling vrij de Gedetacheerde en/of de Zzp’er bij ziekte te vervangen.

14.2 SamenZijn Zorgbemiddeling heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SamenZijn Zorgbemiddeling haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Indien SamenZijn Zorgbemiddeling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden deze factuur aan SamenZijn Zorgbemiddeling te voldoen als betrof het een aparte overeenkomst.

 

Artikel 15. Afzegging van diensten

15.1 Afmeldingen door Opdrachtgever van reeds ingeplande diensten binnen 24 uur (zegge: vierentwintig uur) voor aanvang van deze dienst, worden volledig door SamenZijn Zorgbemiddeling aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze factuur hiervoor aan SamenZijn Zorgbemiddeling te voldoen.

15.2 Afmeldingen door Opdrachtgever van reeds ingeplande diensten eerder dan 24 uur (zegge: vierentwintig uur) voor aanvang van een dienst, worden voor 4 (vier) uur door SamenZijn Zorgbemiddeling aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze factuur hiervoor aan SamenZijn Zorgbemiddeling te voldoen.

 

Artikel 16. Relatiebeding

16.1 Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er, zullen zich gedurende een periode van twaalf maanden na het einde van de overeenkomst van dienstverlening met SamenZijn Zorgbemiddeling – ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd – ervan onthouden, op welke wijze dan ook werkzaamheden te verrichten voor of ten behoeve van op de datum van beëindiging van de overeenkomst van dienstverlening, bij SamenZijn Zorgbemiddeling bestaande relaties en/of klanten, of deze op welke wijze dan ook te benaderen, ten behoeve van een nieuwe dienstbetrekking en/of eigen onderneming.

16.2 Evenmin is het Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SamenZijn Zorgbemiddeling gedurende een periode van twaalf maanden na het einde van de opdracht van dienstverlening – ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd –, als zelfstandige, als werknemer in dienst van derden of anderszins, personen te benaderen c.q. in dienst te nemen of te bewegen een dienstverband elders aan te gaan, die werkzaam zijn (geweest) voor SamenZijn Zorgbemiddeling , al dan niet in loondienst of op basis van een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst, of als zelfstandige.

16.3 Wanneer Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er het hiervoor vermelde overtreedt, verbeurt Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er een direct opeisbare boete van € 5.000 ( vijfduizend euro) per gebeurtenis en tevens € 500 vijfhonderd euro) voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan SamenZijn Zorgbemiddeling ., onverminderd het recht van SamenZijn Zorgbemiddeling om in plaats van de voorgaande boetes, volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er, indien deze meer mocht belopen.

16.4 Ingeval van overtreding of niet-nakoming van één der bovenbedoelde verplichtingen is Opdrachtgever, Gedetacheerde en/of Zzp’er uit kracht van het enkele feit der overtreding in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond door SamenZijn Zorgbemiddeling.

 

Artikel 17. Verbod indienstneming of overname Kandidaat, Gedetacheerde of Zzp’er

17.1 Wanneer SamenZijn Zorgbemiddeling in het kader van de Opdracht Kandidaten aan Opdrachtgever voorstelt c.q. bij Opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Opdrachtgever en aan hem Gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door een Kandidaat, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.

17.2 Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de (Overeenkomst tot) Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.

17.3 Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers), daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst (Zzp’ers) en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Zzp’er, niet toegestaan om met Zzp’er een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst, zonder tussenkomst van SamenZijn Zorgbemiddeling , werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.

17.4 Het bepaalde in de artikelleden 17.1, 17.2 en 17.3 geldt niet:

– indien meer dan zes maanden zijn verstreken nadat Kandidaat is voorgesteld. De termijn van zes maanden vangt aan op het moment dat tussen SamenZijn Zorgbemiddeling of Kandidaat en Opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Opdracht;

– indien meer dan zes maanden zijn verstreken nadat Gedetacheerde of Zzp’er tewerkgesteld is bij Opdrachtgever;

17.5 Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd. Deze boete bedraagt:

– Een vergoeding van 25%(vijfentwintig procent) van het fiscale jaarsalaris van Kandidaat, inclusief vakantiegeld, uitgaande van een fulltime dienstverband (40 uur per week), van een volledig gewerkt jaar en uitgaande van het salaris van Kandidaat bij Opdrachtgever indien opdrachtgever en kandidaat artikel 17.1 overtreed binnen gestelde periode van 6 maanden. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor SamenZijn Zorgbemiddeling om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

– Bij overtreding van artikel 17.2 en 17.3, het verschil tussen 1.000 (duizend) uren, minus de door Kandidaat, in de eerder vermelde periode van zes maanden voor Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met 25% (vijfentwintig procent) van het alsdan geldende uurtarief van Kandidaat (zoals doorgaans zal zijn opgenomen in (tabel 1 van) de individuele raamovereenkomst van dienstverlening tussen Opdrachtgever en SamenZijn Zorgbemiddeling . Deze bepaling laat de mogelijkheid voor SamenZijn Zorgbemiddeling om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet;

17.6 Bij individuele overeenkomst kan afgeweken worden van hetgeen bepaald in dit artikel.

 

Artikel 18. Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

18.1 Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, Opdrachten en Overeenkomsten van en met SamenZijn Zorgbemiddeling is het Nederlands recht van toepassing.

Algemeen